Dairenin Görevleri
26 Kasım 2020

19.06.2020 tarihli Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlıklarının Görevlerine Dair Yönerge

 

Sağlık Hizmetleri Planlama Dairesi Başkanlığı

MADDE 19 - (1) Sağlık Hizmetleri Planlama Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır.

a) Bölge ve coğrafi dağılımlı hizmet sunum planlama ve düzenleme hizmetlerini yürütmek.

b) Mevcut sağlık tesislerinin dağılımını izlemek, yeni yatırım taleplerini değerlendirmek, planlama çalışmalarının sekretaryasını yürütmek.

c) Yatırım planlanan yerler için yatırım izni verilmesine ilişkin işlemleri yapmak,

ç) Sağlık hizmetleri ile sunucularının tür, tanım, sınıflandırılma ve kapasitelerine yönelik kuralları belirlemek ve sınıflandırmak,

d) Planlama ile ilgili komisyonların sekretaryasını yürütmek.

e) Özellikli planlama gerektiren sağlık hizmetlerini tanımlamak, bu hizmetlerle ilgili hizmet standartlarını belirlemek ve uygulama rehberlerini oluşturmak,

f) Özellikli planlama gerektiren, yoğun bakım, total parenteral nutrisyon, inme, yanık, hiperbarik oksijen tedavi, radyoterapi gibi sağlık hizmetlerini planlamak.

g) Özellikli planlama gerektiren sağlık hizmetlerine ait ünite ve merkezlerin faaliyetlerini izlemek, tescil işlemlerini yürütmek, gerektiğinde tescili askıya alma ve silme işlemlerini yapmak

ğ) Özellikli sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşlarda inceleme yapmak ve uygulama düzeyini belirlemek,

h) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.